Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z Platformy

I. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z platformy dostępnej pod adresem https://sulejowek.wdialogu.pl oraz świadczenia i korzystania z usług na tej Platformie.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania Platformy. Korzystając z Platformy Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawca oraz Dostawca Platformy.
 4. Korzystając z Platformy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Podczas korzystania z Platformy nie jest wymagane posiadanie konta użytkownika.

II. Terminologia

W niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Platforma – Platforma Internetowa dostępna pod adresem https://sulejowek.wdialogu.pl
 2. Użytkownik – osoba, która korzysta z Platformy.
 3. Usługodawca– Miasto Sulejówek reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sulejówek.
 4. Dostawca Platformy – MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON 36950586.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Zakres świadczonych usług

1. Zakres świadczonych usług obejmuje:

 1. a) Formularz kontaktowy - Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych tj. imię, nazwisko, oraz adres e-mail. Dane są niezbędne do skontaktowania się Administratora z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane osobowe, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a brak ich wprowadzenia będzie skutkować brakiem możliwości jego obsługi, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.
 2. b) Wysyłanie zgłoszeń – wysłanie zgłoszenia, może wymagać podania danych osobowych imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przyjęcia zgłoszenia. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

2. Podczas korzystania z ww. usług udostępnianych na Platformie Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych zgodnych z prawem.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy, przetwarzanych w związku z korzystaniem z Platformy jest Miasto Sulejówek z siedzibą przy ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek.
 2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Procesora wyłącznie w celu realizacji na rzecz Administratora usług polegających na udostępnieniu systemu umożliwiającego przyjmowanie zgłoszeń online od mieszkańców Miasta Sulejówek.
 3. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników, zabezpiecza dane osobowe stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia monitorowania ochrony danych Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień.
 5. Szczegółowe informacje, które Administrator danych zobowiązany jest przekazać Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz sposoby kontaktu z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych , dostępne są w Polityce Prywatności.

V. Zasady korzystania z platformy

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Podczas korzystania z usług udostępnianych na Platformie, Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych zgodnych z prawdą.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz celami utworzenia Platformy.
 4. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, nie zakłócając jej działania, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich, a także do korzystania z wszelkich usług udostępnionych za jej pośrednictwem jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 5. W razie stwierdzenia przez Użytkownika naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Platformy jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać wszelkie informacje Usługodawcy.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Platformy.
 7. W przypadku powzięcia wiadomości o korzystaniu z Platformy w sposób sprzeczny z prawem lub w sposób naruszający niniejszy Regulamin, Usługodawca ma prawo do zablokowania Użytkownika oraz możliwość podjęcia odpowiednich kroków prawnych.
 8. W celu prawidłowego korzystania Użytkowników z Platformy niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu oraz połączenie z siecią Internet, korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, Android, Microsoft Edge, Internet Explorer, Internet Explorer Mobile w najnowszej dostępnej wersji.

VI. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca i Dostawca Platformy zastrzegają sobie możliwość do wyłączenia Platformy z podaniem okresu na jaki Platforma zostanie wyłączona. W przypadku gdy przerwa bądź czasowe zawieszenie dostępności Platformy będą możliwe do przewidzenia, Usługodawca opublikuje stosowną informację z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Usługodawca jak i Dostawca Platformy nie ponoszą odpowiedzialności, za szkody które są skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich, jak i za szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności usług za pośrednictwem Platformy.
 3. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które wynikają z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Platformy oraz nieprawidłowego korzystania z Platformy przez Użytkownika.
 4. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika.
 5. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej hasła lub loginu.

VII. Zgłoszenia

 1. Wszelkie nieprawidłowości i usterki związane z funkcjonowaniem Platformy Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@media-park.pl
 2. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać dokładny opis zgłoszenia.
 3. Zgłoszenia są rozpatrywane niezwłocznie.

VIII. Prawa autorskie i licencje

 1. Platforma, oprogramowanie w jej zakresie, aktualizacje i modyfikacje oraz wszelkie inne możliwe zmiany wraz z kodem źródłowym są przedmiotem autorskich praw majątkowych, które podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231) i przysługują MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON 36950586.
 2. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie oraz dokonywanie opracowań elementów zarówno w części, jak i w całości Platformy oraz jej wyglądu bez zgody Dostawcy Platformy jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
 2. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianie.
 3. Wprowadzone zmiany w Regulaminie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji aktualizacji Regulaminu.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawca.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i inne obowiązujące przepisy prawa.