Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając z platformy dostępnej pod domeną https://sulejowek.wdialogu.pl ufasz, że odpowiednio przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy przekazać Użytkownikom najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich danych podczas korzystania z Platformy.

W tekście Polityki prywatności mogą pojawić się terminy, które definiujemy następująco:

 • Administrator danych osobowych (ADO) - Miasto Sulejówek z siedzibą przy ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek;
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Platforma – serwis internetowy dostępny pod domeną https://sulejowek.wdialogu.pl;
 • Użytkownik – odwiedzający Platformę dostępną pod domeną https://sulejowek.wdialogu.pl;
 • Administrator – Miasto Sulejówek.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na Platformie jest Miasto Sulejówek z siedzibą przy ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek.

Jak mogę skontaktować się z Administratorem?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Urzędu Miasta Sulejówek (IOD) z którym można skontaktować się przez e-mail iod@umsulejowek.pl lub listownie na adres ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek.

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe? 

Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających Platformę celem umożliwienia wysyłania zgłoszeń online dla mieszkańców Miasta Sulejówek. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i e RODO w związku z art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wysłanie zgłoszenia online mieszkańcowi Miasta Sulejówek.

Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie usprawiedliwionych interesów administratora zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności:

 1. Świadczenia usługi wsparcia technicznego oraz obsługi wniosków, reklamacji, zapytań itp. dla Użytkowników Platformy. Uzasadnionym interesem Administratora jest tzw. obsługa techniczna Użytkownika;
 2. Dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami egzekucyjnymi. Uzasadniony interes administratora polega na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest w każdym przypadku dobrowolna i może być cofnięta przez Użytkownika w dowolnym czasie, jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czas przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisach archiwalnych.

Zakres danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przez Administratora

Administrator zbiera dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do wysyłania zgłoszeń online.

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • adres IP
 • numer telefonu

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Administrator na podstawie stosownej umowy powierza przetwarzanie danych osobowych operatorowi systemu informatycznego do zarządzania Budżetem Obywatelskim, firmie MEDIAPARK Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława Trylińskiego 10, 10‑683 Olsztyn NIP: 7393910693.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników poza obszar EOG.

Prawa osoby, której dane dotyczą na podstawie przepisów RODO

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.